fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgendebegrippen het navolgende verstaan:
a) Amsterdam Boat Center: Amsterdam Boat Center en de merknamen Amsterdam Boat Center, Classic Canal Cruise, en Open Boat Tour.
b) Cliënt: de (potentiële) koper/opdrachtgever is hetzij een consument, hetzij een professionele cliënt;
c) Consument: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d) Professionele Cliënt: Iedere entiteit die niet onder de definitie consument valt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/optie en alle aankopen van (e-)tickets en overige producten/diensten via www.amsterdamboatcenter.com of via de verkooppunten van Amsterdam Boat Center, voor zover van deze voorwaarden niet door Amsterdam Boat Center uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Bij het kopen van een (e-)ticket of ander product/dienst bij Amsterdam Boat Center, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De voorwaarden staan op de website van Amsterdam Boat Center, liggen ter inzage in de winkel en zijn kosteloos op te vragen bij Amsterdam Boat Center.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Amsterdam Boat Center heeft het recht in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit verlangen. Cliënt aanvaardt nu voor alsdan dat algemene voorwaarden die op grond van dit artikel zijn gewijzigd, voor Cliënt bindend zijn ten aanzien van opdrachten die Cliënt geeft, nadat Cliënt door Amsterdam Boat Center naar behoren van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht.

2.6 In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Alle door Amsterdam Boat Center gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 13 dagen, tenzij anders aangegeven. Amsterdam Boat Center is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 13 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De overeenkomst komt eerst tot stand, indien Amsterdam Boat Center een opdracht schriftelijk bevestigd heeft dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Dit geldt ook als die via elektronische weg tot stand komt.

3.4 Alle prijsopgaven van Amsterdam Boat Center en alle bedragen die door Amsterdam Boat Center aan Cliënt in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW en in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of tussen partijen is overeengekomen. Amsterdam Boat Center behoudt zich jegens Cliënt het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.

3.5 Indien een aanbieding wordt aanvaard, heeft Amsterdam Boat Center gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen. De directie behoudt zich het recht voor een door haar medewerker afgesloten overeenkomst binnen de redelijke termijn van 8 dagen nietig te verklaren.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: E-tickets

4.1 Amsterdam Boat Center verstrekt e-tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets zijn na betaling direct te downloaden, daarnaast worden de e-tickets digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

4.2 Amsterdam Boat Center is niet aansprakelijk, indien het door de Cliënt ingevoerde e-mailadres niet correct is of als zijn e-mailaccount niet correct werkt.

4.3 Cliënt dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Amsterdam Boat Center.

4.4 Voorafgaande aan de af te nemen dienst wordt hete-ticket ingenomen c.q. gecontroleerd. Elke e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket zijn waarde.

4.5 De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot de door Amsterdam Boat Center in gebruik zijnde zaken worden geweigerd.

4.6 Op de aankoop van de e-tickets is de wettelijke ‘zichttermijn’ van 7 werkdagen op basis van de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing, gelet op artikel 7:46i lid 3 BW.

4.7 Amsterdam Boat Center behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

4.8 Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Amsterdam Boat Center geen enkele aansprakelijkheid.

4.9 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van Amsterdam Boat Center de e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

4.10 E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties. Indien de geldigheidsdatum van de e-tickets is verlopen is het niet mogelijk deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie of compensatie.

Artikel 5: Overmacht en ontbindende voorwaarden

5.1 Indien Amsterdam Boat Center door overmacht of een beroep op een ontbindende voorwaarde niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op restitutie of compensatie.

5.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Amsterdam Boat Center geen invloed uit kan oefenen, maar waardoor Amsterdam Boat Center niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

5.3 Als ontbindende voorwaarde voor alle (rond)vaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater), vroeg invallende duisternis en technische calamiteiten, waardoor de (rond)vaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt, zulks ter beoordeling van Amsterdam Boat Center.

Artikel 6: Gedragsregels

6.1 Bij de aankoop van een dienst of product bij Amsterdam Boat Center dan wel door betreding van de door Amsterdam Boat Center in gebruik zijnde zaken, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van de in de algemene voorwaarden genoemde gedragsregels van Amsterdam Boat Center.

6.2 Amsterdam Boat Center is gerechtigd om Cliënten die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde zaken, waaronder steigers en vaartuigen, te verwijderen.

6.3 Cliënt dient alle aanwijzingen van Amsterdam Boat Center of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.

6.4 (Huis)Dieren zijn in/op de door Amsterdam Boat Center in gebruikte zijnde zaken, waaronder, steigers, waterfietsen en vaartuigen, niet toegestaan.

6.5 De toegang tot vaartuigen, steiger en (verkoop)locaties kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door Amsterdam Boat Center noodzakelijk worden geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en hinder, zonder dat Cliënt recht heeft op restitutie of compensatie.

6.6 Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden, heeft Amsterdam Boat Center het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op restitutie of compensatie.

Artikel 7: Rondvaart

Onverminderd de bovenstaande bepalingen zijn op de Rondvaartarrangementen de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:
a) Het maximaal aantal personen in de schepen van Amsterdam Boat Center mag nooit het aantal overschrijden, dan waarvoor de boot is goedgekeurd;
b) Amsterdam Boat Center houdt zich het recht voor in bijzondere gevallen een borg of schoonmaakkosten te vragen. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door Amsterdam Boat Center;
c) De Cliënt dient na afloop van de vaart een vaaropdracht ter bevestiging van de uitgevoerde dienst te ondertekenen;
d) De Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Catering

8.1 Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door Amsterdam Boat Center ingeschakelde derden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.

8.2 Cliënt is verplicht om cateringskosten, voor zover die niet in de aanbieding, offerte/optie zijn opgenomen, binnen de in artikel 3.2 genoemde termijn te betalen aan Amsterdam Boat Center.

8.3 Eigen catering (mastiek en linnen) dient milieuvriendelijk en herbruikbaar te zijn.

8.4 Amsterdam Boat Center berekent een opslag voor administratiekosten op genuttigde dranken in cafés en restaurants.

8.5 Amsterdam Boat Center houdt zich het recht voor de aanwezige gasten om een legitimatiebewijs te vragen om de leeftijd te controleren in verband met het verstrekken van alcoholische dranken.

8.6 Amsterdam Boat Center houdt zich het recht voor geen alcoholische dranken (meer) te verstrekken indien het personeel hier moverende redenen voor heeft.

Artikel 9: Intellectueel Eigendom

9.1 Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Amsterdam Boat Center behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Amsterdam Boat Center is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van Cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

10.2 Amsterdam Boat Center is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van Cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Amsterdam Boat Center.

10.3 Amsterdam Boat Center is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de door Amsterdam Boat Center in gebruik zijnde zaken, waaronder de afvaartsteiger, (verkoop)locaties en vaartuigen. Cliënt betreedt deze zaken geheel op eigen risico.

10.4 Amsterdam Boat Center is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

10.5 Amsterdam Boat Center is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Cliënt. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.6 Amsterdam Boat Center zal niet aansprakelijk zijn voor enig doen en nalaten van haar ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen zoals bedoeld in artikel 6:171 BW.

10.7 Voor zover Amsterdam Boat Center aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

10.8 Voor zover Amsterdam Boat Center aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijk beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

10.9 Cliënt is aansprakelijk voor door Cliënt veroorzaakte schade aan de door Amsterdam Boat Center in gebruik zijnde zaken of derden.

10.10 Cliënt is aansprakelijk voor schade die Cliënt of zijn bagage aan Amsterdam Boat Center of zijn medewerkers berokkent. De kapitein is bevoegd bagage op het vaartuig naar eigen inzicht te weigeren.

10.11 Alle door Amsterdam Boat Center georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van Cliënt plaats.

10.12 Cliënt vrijwaart Amsterdam Boat Center van schadeclaims door derden.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 13 dagen na factuurdatum, op een door Amsterdam Boat Center aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, doch uiterlijk 1 werkdag voordat de overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd. Het is Amsterdam Boat Center toegestaan om pas tot uitvoering over te gaan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

11.2 Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Cliënt is alsdan rente verschuldigd. In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Cliënt een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

11.3 Amsterdam Boat Center heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. Amsterdam Boat Center kan, zonder daardoor in verzuim te komen verkeren, een betalingsvoorstel van Cliënt weigeren, indien Cliënt een andere volgorde van toerekening van betaling aanwijst. Amsterdam Boat Center kan tevens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.4 De Professionele Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Amsterdam Boat Center verschuldigde.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Professionele Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.6 In het geval van niet-tijdige betaling, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de WSNP worden alle schulden van Cliënt aan Amsterdam Boat Center direct opeisbaar en treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in en is Cliënt onverminderd de overige rechten van Amsterdam Boat Center en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist aan Amsterdam Boat Center over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening en de wettelijke handelsrente vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling. Tevens is Cliënt alsdan aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Cliënt is bij niet tijdige betaling de volledige incasso/advocaatkosten aan Amsterdam Boat Center verschuldigd. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Amsterdam Boat Center toekomende rechten.

11.7 Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Amsterdam Boat Center echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele werkelijk gemaakte gerechtelijk en executiekosten komen eveneens voor rekening van Cliënt. Laatstgenoemde is over de verschuldigde incassokosten tevens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

11.8 Amsterdam Boat Center is ten aanzien van zaken die zij van Cliënt onder zich heeft gerechtigd tot retentie, totdat haar totale vordering op Cliënt is voldaan.

11.9 Cliënt is gehouden Amsterdam Boat Center op eerste verzoek genoegzame zekerheid te verschaffen voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook indien deze niet opeisbaar zijn. Dit op straffe van opschorting door Amsterdam Boat Center van haar verplichtingen.

Artikel 12: Annuleringen en vertragingen

12.1 Na totstandkoming van de overeenkomst is Cliënt bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:
– meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%;
– tussen 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;
– tussen 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%;
– tussen 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%;
– tussen 7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%;
– binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%.

12.2 Bij annulering na de definitieve bevestiging is Cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.

12.3 De door Cliënt gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

12.4 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kunnen uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% gelden de annuleringsbepalingen genoemd onder artikel 13.1.

12.5 Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de (rond)vaart zijn aangemeld, zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. Amsterdam Boat Center beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers, indien het aantal dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

12.6 Indien Cliënt c.q. de door hem uitgenodigde personen niet op het met Amsterdam Boat Center afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door Amsterdam Boat Center extra gemaakte kosten aan Cliënt doorberekend. Zulks onverminderd het recht van Amsterdam Boat Center in een dergelijk geval de activiteit te annuleren, waarbij de in artikel 12.1 genoemde percentages van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten met betrekking tot factuurbedragen en/of de door Amsterdam Boat Center geleverde diensten dienen schriftelijk aan Amsterdam Boat Center kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na verzenddatum van de factuur respectievelijk binnen 5 dagen na de dag dat de dienst geleverd is, zulks met een duidelijke gespecificeerde opgave van klachten, bij gebreke waarvan Cliënt wordt geacht één en ander te hebben aanvaard.

13.2 In afwijking van artikel 13.1, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 14: Afstand van rechten en verjaring

14.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Amsterdam Boat Center met betrekking tot een overtreding van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde bepaling.

14.2 Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met Amsterdam Boat Center gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. Ingeval van consumentenkoop is lid 1 niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak of dienst niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. In dat geval verjaren dergelijke vorderingen of verweren na ommekomst van 2 jaar nadat Cliënt Amsterdam Boat Center van de non-conformiteit tijdig in kennis heeft gesteld.

Artikel 15: Ontbinding en wijziging overeenkomst

15.1 Onverminderd de rechten van Amsterdam Boat Center op gronde van de wet, geldt dat indien Cliënt één van zijn verplichtingen jegens Amsterdam Boat Center niet nakomt, of Amsterdam Boat Center vreest dat Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen en/of Cliënt niet in staat is om op eerste verzoek van Amsterdam Boat Center adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, Amsterdam Boat Center het recht heeft (verdere) uitvoering van de met Cliënt gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.2 De in artikel 15.1 genoemde rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Amsterdam Boat Center in één of meerdere van de volgende gevallen:
a) Cliënt van ondernemingsvorm verandert;
b) De zeggenschap binnen de onderneming van Cliënt wijzigt;
c) Er beslag wordt gelegd op de producten van Cliënt;
d) Cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
e) Cliënt tot liquidatie overgaat;
f) Cliënt overlijdt of, wanneer hij een onderneming is, ontbonden wordt.

15.3 Indien de gesteldheid van de vaarweg of andere omstandigheden de vaart en/of de activiteit, dit (mede doch niet uitsluitend) in het belang van de veiligheid eisen of rechtvaardigen, heeft Amsterdam Boat Center te allen tijde het recht (een deel van) haar vaarschema’s, -routes of activiteiten te wijzigen of te annuleren, zonder dat dit voor Cliënt leidt tot enige restitutie of compensatie.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Amsterdam Boat Center partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Partijen zullen ten aanzien van alle geschillen die verband houden met het in artikel 16.1 genoemde, de uiterste inspanning verrichten deze geschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht tussen partijen evenwel geen redelijke oplossing worden bereikt, dan zullen deze geschillen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens ten aanzien van geschillen betreffende consumentenkoop, in welke geval de geschillen zullen worden beslecht door de door de wet aangewezen relatief competente rechter.